Termenii de utilizare ?i toate documentele la care se face referire în acest document stabilesc termenii ?i condi?iile în care vi se permite s? utiliza?i site-ul nostru web www.digiquery.com. Prin utilizarea website-ului nostru, sunte?i de acord s? respecta?i ace?ti Termeni de utilizare.

Termenii de utilizare sunt valabili începând cu data de 8.10.2018.

Citi?i cu aten?ie ace?ti Termeni de Utilizare. V? recomand?m s? imprima?i o copie pentru a o ad?uga în arhivele dvs., precum ?i copii ale versiunililor viitoare ale acesteia, deoarece aceasta va fi actualizat? în timp. V? ATRAGEM ATEN?IA ÎN LEG?TUR? CU CLAUZELE 14 (EXCLUDERI ?I LIMIT?RI ALE R?SPUNDERII), 15 (DESP?GUBIRI), 16 (CLAUZE PRIVIND EXONERAREA) ?I 17 (RESTRIC?II REFERITOARE LA VÂRST?).

În cazul în care, din orice motiv, nu sunte?i de acord cu ace?ti Termeni de utilizare sau nu dori?i s? adera?i la ei, trebuie s? nu accesa?i sau s? nu utiliza?i site-ul nostru.

Cuprins

1. Detalii despre noi

(a) YVN Digital Services SRL opereaz? website-ul.

(b) YVN Digital Services SRL este o societate cu r?spundere limitat? înfiin?at? în Romania cu numarul J29/2331/2017. Adresa noastr? înregistrat? este Bld Republicii nr 151, Bloc 30B, Et7, Ap 26, Ploiesti, Prahova. Num?rul nostru de înregistrare în scopuri de TVA este 38256040.

(d) Num?rul nostru de telefon de contact este 0722 572 867 ?i adresa noastr? de e-mail de contact este [email protected].

2. Responsabilitatea dvs. fa?? de persoanele care acceseaz? website-ul nostru folosind dispozitivul sau conexiunea dvs. la internet

Trebuie s? v? asigura?i c? orice persoan? care acceseaz? website-ul nostru de pe computerul sau dispozitivele dvs. sau care are permisiunea sau posibilitatea de a accesa website-ul nostru de pe computerul sau dispozitivele dvs., sau care utilizeaz? conexiunea dvs. la internet, sunt con?tiente de ace?ti Termeni de utilizare ?i de orice alt document men?ionat în cadrul acestor Termeni ?i c? aceste persoane sunt, de asemenea, de acord s? respecte ace?ti Termeni de utilizare. Dac?, din orice motiv, aceste persoane nu sunt de acord cu ace?ti Termeni de utilizare, ele trebuie s? nu acceseze sau s? utilizeze website-ul nostru ?i nu trebuie s? le permite?i s? fac? acest lucru

3. Alte documente care guverneaz? utilizarea website-ului nostru

3.1. În plus fa?? de ace?ti Termeni de utilizare, utilizarea de c?tre dvs. a website-ului nostru este, de asemenea, reglementat? de urm?toarele documente:

(a) Politica noastr? de confiden?ialitate care guverneaz? utilizarea noastr? a informa?iilor dvs. Politica stabile?te tipurile de informa?ii, motivele pentru care le colect?m, modul în care le utiliz?m, unde le putem transmite, în ce circumstan?e ?i din ce motive ?i orice alte informa?ii relevante referitoare la utilizarea ?i/sau prelucrarea datelor dvs. ?i a drepturilor dvs. în leg?tur? cu datele dvs.

(b) Politica noastr? privind cookie-urile care guverneaz? folosirea cookie-urilor ?i a tehnologiilor similare pe website-ul nostru. Aceasta stabile?te tipurile de cookie-uri pe care le folosim, scopurile pentru care le folosim, circumstan?ele în care putem plasa cookie-uri pe computerul, dispozitivul sau browserul dvs. ?i alte informa?ii relevante referitoare la cookie-uri, cum ar fi metoda prin care pute?i modifica preferin?ele ?i set?rile browserului pentru a accepta sau respinge cookie-uri.

3.2 Prin accesarea ?i utilizarea website-ului nostru, sunte?i de acord s? respecta?i termenii ?i condi?iile cuprinse în ace?ti Termeni de utilizare, ?i accepta?i c? v? vom prelucra datele dvs. personale în conformitate cu politica noastr? de confiden?ialitate ?i vom utiliza cookie-uri ?i tehnologii similare în conformitate cu politica noastr? de cookie-uri.

3.3 Dac? nu sunte?i de acord cu termenii stabili?i în ace?ti Termeni de utilizare, trebuie s? nu utiliza?i site-ul nostru.

4. Disponibilitatea site-ului nostru

4.1 Nu garantam ?i nu oferim garan?ii c?:

(a) website-ul va fi disponibil în orice moment sau din orice loca?ie geografic?;

(b) accesul dvs. pe site va fi continuu sau neîntrerupt; sau

(c) website-ul va fi accesibil sau optimizat pentru toate browserele, computerele, tabletele, telefoanele sau platformele de vizualizare.

4.2 Ne rezerv?m dreptul de a suspenda accesul în intregime sau partial la website din orice motiv, inclusiv din motive comerciale sau opera?ionale, cum ar fi îmbun?t??irea aspectului sau func?ionalit??ii website-ului, actualizarea de con?inut, între?inerea periodic? sau rezolvarea oric?ror probleme pe care le-am putea intampina. Ori de câte ori anticip?m c? trebuie s? suspend?m accesul pe site pentru o perioad? considerabil? de timp, vom încerca s? v? furniz?m o notificare prealabil? în cazul în care acest lucru este practic posibil.

4.3 Website-ul nostru este furnizat numai utilizatorilor din Romania. De?i este posibil? accesarea website-ului din alte ??ri, nu facem nicio declara?ie legat? de conformarea website-ului nostru la cerin?ele legale în vigoare din orice alt? jurisdic?ie în afar? de România, sau de adecvarea con?inutului disponibil pe website-ul pentru utilizatori din alte jurisdic?ii.

5. Modific?ri pe care le putem aduce acestor Termeni de utilizare ?i altor documente

5.1 Ne rezerv?m dreptul de a actualiza periodic ace?ti Termeni de utilizare, Politica de confiden?ialitate, Politica privind cookie-urile ?i orice alt document men?ionat de oricare dintre acestea. Putem schimba Termenii de Utilizare ?i alte documente pentru orice motiv, inclusiv ca s?:

(a) reflecte orice schimb?ri în modul în care ne desf??ur?m afacerea;

(b) lu?m în considerare orice modific?ri pe care le facem pe website-ul nostru, incluzând, ins? f?r? a ne limita la, orice noi caracteristici sau func?ionalit??i pe care le furniz?m, orice ajust?ri ale mijloacelor prin care v? furniz?m notific?ri sau orice modific?ri aduse con?inutului, scopului sau disponibilit??ii site-ului web;

(c) descriem cu exactitate activit??ile noastre actuale de prelucrare a datelor, astfel încât s? fi?i la curent cu ultimele noastre practici;

(d) v? inform?m despre orice schimb?ri în modul în care utiliz?m cookie-uri sau tehnologii similare de colectare a informa?iilor; sau

(e) ne asigur?m c? documenta?ia noastr? respect? ?i va respecta în continuare toate legile, reglement?rile ?i îndrum?rile actuale ?i viitoare aplicabile.

5.2 În cazul în care acest lucru este cerut de lege, v? vom informa cu privire la orice modificare a acestor Termeni de utilizare sau a celorlalte documente la care se refer?, prin publicarea unui anun? pe website ?i/sau prin postarea unei versiuni actualizate a acestor Termeni de utilizare sau a altor astfel de documente pe site-ul nostru cu o nou? dat? efectiv? indicat? la începutul acestora.

5.3 Dac? alege?i s? continuati s? accesati website-ul nostru dup? ce ne-am actualizat Termenii de utilizare, sunte?i de acord s? respectati aceste versiuni actualizate. Ve?i fi notificat în prealabil asupra actualiz?rilor efectuate. Accepta?i, de asemenea, c? prin continuarea accesului la website-ul nostru dup? actualizarea politicii de confiden?ialitate ?i/sau a politicii privind cookie-urile, practicile stabilite în acele politici actualizate se vor aplica procesarii datelor dvs. ?i utiliz?rii cookie-urilor ?i tehnologiilor similare.

5.4 Trebuie s? verifica?i ace?ti Termeni de utilizare ?i toate celelalte documente la care se refer? acesta de fiecare dat? când accesa?i website-ul nostru, pentru a ne asigura c? sunte?i con?tient de termenii care se aplic? în acel moment.

5.5 Data la care au fost modificate ultima dat? ace?ti Termeni de utilizare ?i/sau orice alte documente (inclusiv politica noastr? de confiden?ialitate ?i politica privind cookie-urile) este prezentat? în partea de sus a documentului respectiv sub denumirea de ?dat? efectiv?? a documentului.

6. Proprietatea materialelor de pe website-ul nostru

6.1 Toate m?rcile comerciale, m?rcile de servicii, denumirile comerciale, logo-urile, drepturile de autor ?i alte drepturi de proprietate intelectual? de pe website-ul nostru ?i con?inutul s?u sunt fie de?inute de noi, fie licen?iate c?tre noi. Toate aceste drepturi sunt protejate de legile privind proprietatea intelectual? din Romania, iar toate drepturile sunt rezervate de c?tre noi. Orice utilizare a website-ului ?i a con?inutului acestuia, cu excep?ia cazului în care este autorizat? în mod expres în acest document, este strict interzis?. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate de noi.

6.2 M?rcile comerciale, m?rcile de servicii, denumirile comerciale, logo-urile ?i alte marci de?inute de ter?i ?i folosite sau expuse pe sau prin intermediul website-ului nostru (denumite colectiv ?M?rci ter?e?) pot fi m?rci ale proprietarilor lor, care pot sau nu s? ne aprobe sau s? fie afilia?i cu sau lega?i de noi. Cu excep?ia cazului în care se prevede în mod expres în ace?ti Termeni de utilizare sau în termenii furniza?i de proprietarul unei m?rci ter?e, nici o afirma?ie din cadrul acestor Termeni de utilizare sau din cadrul website-ului nostru nu poate fi interpretat? ca acordând, prin deduc?ie sau altele, orice licen?a sau drept de a utiliza oricare dintre m?rcile noastre sau oricare marc? ter?? care este utilizat? sau afi?at? pe site, f?r? a primi anterior permisiune în scris. Vom beneficia exclusiv de orice beneficiu generat prin utilizarea m?rcilor noastre.

7. Informa?ii ?i con?inuturi de pe site-ul nostru furnizate în baza unei rela?ii de independen??

7.1 Website-ul nostru este pus la dispozi?ie pentru a v? oferi informa?ii generale despre noi, despre afacerea noastr? ?i despre orice produse sau servicii pe care le oferim periodic. Nu facem website-ul nostru disponibil pentru alte scopuri, cu excep?ia cazurilor prev?zute expres în ace?ti Termeni de utilizare.

7.2 Nu oferim nicio garan?ie, expres? sau implicit?, c? orice con?inut sau materiale disponibile pe site-ul nostru sunt exacte, complete sau actualizate periodic.

8. Utiliz?ri permise ale materialelor website-ului nostru

8.1 Con?inutul de pe site-ul nostru este furnizat numai pentru uz personal, privat ?i necomercial. Pute?i s? imprima?i sau s? distribui?i con?inutul de pe website-ul nostru în scopuri personale, private ?i necomerciale, ?i pute?i face pe ceilal?i din cadrul organiza?iei dvs. con?tien?i de con?inutul de pe website-ul nostru. Nu pute?i extrage, reproduce sau distribui con?inutul website-ului nostru în alte scopuri f?r? consim??mântul nostru scris prealabil.

8.2 Ori de câte ori imprima?i, desc?rca?i, distribui?i sau transmite?i con?inut de pe website-ul nostru altor persoane, trebuie s? nu face?i nicio ad?ugire sau s? ?terge?i sau s? modifica?i  textul de pe site-ul nostru, trebuie s? nu modifica?i nicio imagine, în orice mod, s? nu elimina?i niciun text înso?itor de pe astfel de imagini, materiale sau grafice ?i trebuie s? v? asigura?i c? tot con?inutul transmis unei p?r?i ter?e este o reprezentare exact? a con?inutului a?a cum apare pe site-ul nostru.

8.3 Este interzis s? utiliza?i orice tehnologie de extragere sau minare a datelor, sau orice alte instrumente similare ale ter?ilor pentru extragerea sau reproducerea oric?ror date sau con?inut de pe site-ul nostru f?r? consim??mântul nostru prealabil scris.

8.4 Ori de câte ori transfera?i orice con?inut sau materiale de pe site-ul nostru c?tre oricine, trebuie s? ne credita?i ca autori ai unui astfel de con?inut sau materiale (sau al?i autori, ori de câte ori au fost credita?i de noi) în momentul în care transmite?i acest con?inut sau materiale.

9. Utiliz?ri interzise ale website-ului nostru

9.1 Este interzis s? reproduce?i, s? duplica?i, s? copia?i sau s? revindeti orice parte a site-ului nostru sau a vreunui con?inut de pe site-ul nostru, cu excep?ia cazului în care acest lucru este permis în mod expres în ace?ti Termeni de utilizare.

9.2 F?r? consim??mântul nostru prealabil scris, este interzis s? accesati, s? interveniti, s? distrugeti sau s? perturbati în vreun fel

  • site-ul nostru sau orice parte componenta a acestuia,
  • sistemele noastre,
  • orice hardware sau echipament sau oricare dintre re?ele pe care este g?zduit site-ul nostru,
  • orice software pe care îl folosim pentru a crea sau a modifica site-ul web sau pentru a v? pune la dispozi?ie site-ul
  • sau orice hardware, echipament, re?ea, server, software sau tehnologie de?inute sau operate de noi sau de orice ter?? parte.

9.3 Trebuie s? utiliza?i website-ul nostru numai în scopuri legale ?i în conformitate cu ace?ti Termeni de utilizare. Este interzis? utilizarea website-ulului nostru:

(a) pentru orice scop ilegal sau care încalc? în orice fel legile sau reglement?rile aplicabile, locale, na?ionale sau interna?ionale;

(b) pentru orice scop fraudulos;

(c) pentru efectuarea oric?rei publicit??i nesolicitate sau neautorizate sau a unei comercializ?ri directe sau indirecte c?tre oricine prin orice mijloace;

(d)  pentru încarcarea, g?zduirea sau transmiterea de viru?i, malware, adware, spyware, worms, Trojan horses, loggers, bombe logice sau alte programe sau coduri d?un?toare care ar putea afecta utilizarea sau operarea site-ului nostru web, hardware-ului sau sistemelelor noastre

(e) pentru comunicarea cu sau pentru v?t?marea copiilor; sau

(f) în orice mod sau pentru orice scop care încalc? ace?ti Termeni de utilizare sau termenii oric?rora dintre documentele la care se refer? ace?ti Termeni de utilizare.

9.4 Este interzis? transmiterea oricarei informa?ii despre dvs. dac? ave?i sub 18 ani sau despre oricare alt? persoan? care este:

(a) sub vârsta de 18 ani; sau

(b) dac? au vârsta de 18 ani sau mai mult, în cazul în care nu a?i primit consim??mântul scris în prealabil de a transmite informa?ii despre ele.

9.5 Este interzis s? ne transmite?i informa?ii care sunt considerate ?informa?ii personale sensibile?. ?Informa?ii personale sensibile? sunt informa?ii despre dvs. sau despre orice alt? persoan? care dezv?luie originea rasial? sau etnic?, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, calitatea de membru al sindicatelor sau care sunt date genetice, date biometrice, informa?ii care privesc s?n?tatea, via?a sexual? sau orientarea sexual?.

9.6 Dac? ne transmite?i în mod accidental sau inten?ionat astfel de informa?ii, va fi considerat c? v-a?i dat acordul prelucr?rii acestor informa?ii pe baza articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protec?ia datelor (Regulamentul (UE) 2016 / 769).

10. Viru?ii ?i alte tipuri de con?inut d?un?tor

10.1 Nu garant?m c? website-ul nostru nu con?ine viru?i sau alte programe r?u inten?ionate. Cu toate acestea, facem eforturi rezonabile pentru a preveni ca astfel de viru?i sau bug-uri s? fie înc?rcate pe site-ul nostru.

10.2 Nu vom fi responsabili pentru niciun fel de bug-uri sau viru?i de pe website-ul nostru sau de orice software care ar putea fi transferat pe calculatorul dvs. de pe website-ul nostru sau orice consecin?e pe care le poate avea prezen?a sau func?ionarea unor astfel de programe.

10.3 Trebuie s? v? asigura?i c? ave?i la dispozi?ie o protec?ie antivirus actualizat? ?i eficient? pe computer sau pe orice alt dispozitiv de navigare.

10.4 Este interzis s? înc?rca?i sau s? introduce?i pe site-ul nostru orice fel de viru?i, programe malware, spyware, adware, Trojan horses, worms, bombe logice, bombe de timp, keyloggers sau alte programe sau coduri d?un?toare sau r?u inten?ionate.

10.5 Este interzis s? utiliza?i ter?i, software sau tehnologii pentru a încerca s? ob?ine?i acces neautorizat la website-ul nostru, serverele, sistemele, hardware-ul, software-ul sau datele noastre.

10.6 Este interzis s? încerca?i s? efectua?i atacuri de tip denial of service pe website-ul nostru.

10.7 Este interzis s? efectua?i orice ac?iune care s? contravin? legilor in vigoare.

10.8 Putem raporta orice înc?lcare sau presupus? înc?lcare a acestei clauze 11 (Viru?i ?i alte con?inuturi d?un?toare) autorit??ilor competente ?i v? putem dezv?lui identitatea.

11. Leg?turi c?tre alte site-uri web

11.1 Link-uri cu con?inut sau site-uri ter?e pot ap?rea pe site-ul nostru periodic. Nu suntem responsabili pentru con?inutul oric?ror website-uri accesibile prin intermediul oric?rui link (link-uri) de pe site-ul nostru. Orice con?inut de pe site-uri web ale unor p?r?i ter?e este în afara controlului nostru ?i nu garantam c? un astfel de con?inut este potrivit pentru utilizare sau vizualizare, legal sau corect.

11.2 Orice website al unei p?r?i ter?e accesibil printr-o leg?tur? pe site-ul nostru poate colecta ?i procesa informa?iile dumneavoastr?. Nu suntem r?spunz?tori pentru niciun fel de activit??i de prelucrare a datelor realizate de un site web ter? care este legat de site-ul nostru ?i nu ne asumam r?spundere cu privire la aceste informa?ii. Trebuie s? verifica?i politica de confiden?ialitate a unei astfel de parte ter?? pentru a stabili modul în care aceasta poate utiliza informa?iile dvs. înainte de a v? decide s? utiliza?i website-ul ?i caracteristicile sale.

12.1 Este interzis s? publica?i link-uri c?tre site-ul nostru pe alte website-uri de?inute de dvs. f?r? consim??mântul nostru prealabil scris.

12.2 În cazul în care a?i ob?inut consim??mântul de a publica link-uri c?tre site-ul nostru:

(a) pute?i publica link-uri c?tre site-ul nostru pe alte website-uri de?inute de dvs., cu condi?ia ca aceste website-uri ?i utilizarea oric?ror leg?turi c?tre website-ul nostru s? respecte ace?ti Termeni de utilizare;

(b) ori de câte ori publica?i un link c?tre website-ul nostru pe orice alt site, sunte?i de acord c? ve?i face acest lucru într-o manier? adecvat? ?i nu în vreun fel def?im?tor sau dispre?uitor fa?? de noi, care poate provoca prejudicii pentru noi sau afacerea noastr?; ?i

(c) este interzis s? publica?i link-uri catre site-ul nostru pentru a sugera orice form? de parteneriat, colaborare, afiliere, rela?ie de afaceri  cu noi în cazul în care aceast? afiliere nu exist? ?i în orice caz, în prealabil trebuie ob?inut un consim??mânt scris.

12.3 Ne putem retrage permisiunea de a publica link-uri catre website-ul nostru în orice moment. În cazul în care v? retragem permisiunea de a publica link-uri c?tre website-ul nostru ?i v? inform?m despre acest lucru, trebuie s? elimina?i imediat orice link c?tre site-ul nostru.

13. EXCLUDERI ?I LIMIT?RI ALE R?SPUNDERII

13.1 Nu ne limit?m r?spunderea fa?? de dvs. în cazul în care ar fi ilegal s? facem acest lucru, de exemplu, pentru deces sau v?t?mare corporal? cauzat? de neglijen?a noastr?. În cazul în care legea aplicabil? nu permite ca toate limitele de r?spundere de mai jos s? se aplice, limit?rile se vor aplica numai în m?sura maxim? permis? de legea aplicabil?.

13.2 ÎN NICIUN CAZ ?I SUB NICI O CIRCUMSTAN?? NU VOM FI (INCLUZÂND FIRMELE MAM?, SUBSIDIARELE, AFILIATELE, OFEI?ERII, DIRECTORII, MEMBRII, ANGAJA?II SAU AGEN?II) RESPONSABILI FA?? DE DVS. PENTRU NICI O PIERDERE, PAGUB? (FIE DIRECT?, INDIRECT?, PUNITIV?, ACTUAL?, ACCIDENTAL?, SPECIAL?, SAU ALTELE), COSTURI, OBLIGA?II SAU PENALIT??I, FIE CONTRACTUALE, DE PREJUDICIU, DE ÎNC?LCARE A DREPTURILOR PREV?ZUTE DE LEGE, SAU ALTFEL, PREV?ZUTE SAU NU, ÎN LEG?TUR? SAU CU PRIVIRE LA:

(a) UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU;

(b) orice corupERE sau pierdere de date;

(c) orice incapacitate de a accesa site-ul nostru, inclusiv, f?r? limitare la, orice întreruperi, suspend?ri sau retrageri ale site-ului nostru (oricare ar fi motivul);

(d) ORICE UTILIZARE a oric?rui CON?INUT SAU MATERIAL de PE SITE-ULUL NOSTRU, INCLUZÂND ORICE DECIZII A?I F?CUT? PE BAZA ACESTUI CON?INUT SAU MATERIAL;

(e) orice pierdere de economii, profituri, vânz?ri, afaceri sau venituri;

(f) orice ATINGERE reputa?iei

(g) orice alte pierderi secundare, SUCCESIVE sau indirecte,

?i chiar dac? am FOST AVERTIZA?i DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PIERDERI SAU DAUNE, F?R? LIMITARE, VE?I FI RESPONSABILI PENTRU COSTURILE DE REPARA?II SAU COREC?II ÎN CAZUL UNOR ASTFEL DE pierderi, deterior?ri, costuri, cheltuieli sau PENALIT??I.

13.4 NU VOM FI RESPONSABILi PENTRU NICIO DAUN? CARE ar fi putut FI EVITATA prin URMAREA Sfatului nostru de a aplica o actualizare oferita gratuit sau pentru daune care au fost cauzate de DVS.  din cauza c? nu au fost urmate CORECT INSTRUC?IUNILE DE INSTALARE SAU DE A AVEA CERINTELE MINIME RECOMANDATE DE NOI.

13.5 Sunte?i de acord în mod explicit c? nu vom fi r?spunz?tori pentru niciun fel de con?inut sau comportament def?im?tor, ofensator sau ilegal al vreunei p?r?i ter?e ?i c? riscul de v?t?mare sau deteriorare a celor de mai sus se bazeaz? în întregime pe ac?iunile dvs.

13.6 Sunte?i de acord c? În cazul În care vi se aduc daune sau pierderi din sau prin leG?tur? cu ac?iunile sau omisiunile noastre, acele daune nu vor constitui un motiv valid pentru a bloca orice exploatare a WEBsite-ului, servicilor, propriet??ilor, produselor sau ORIC?RUI alt con?inut de?inut de noi.

13.7 În m?sura în care oricare dintre prevederile acestei clauze 14 (EXCLUDERI ?I LIMIT?RI ALE R?SPUNDERII) sunt neaplicabile ca excluderi totale de r?spundere, acestea vor fi interpretate ca limit?ri ale r?spunderii, limitând r?spunderea noastr? fa?? de dumneavoastr? în cea mai mare m?sur? permis? de lege.

14. DESP?GUBIRI

14.1 Dvs. (?i de asemenea orice parte ter?? pentru care sau în numele c?reia gestiona?i un cont sau o activitate pe website-ul nostru) sunte?i de acord s? ne ap?ra?i (la cererea noastr?), s? ne desp?gubi?i fa?? de orice revendicare, datorie, daun?, cheltuial?, inclusiv, ?i f?r? limitare la, onorariile ?i costurile legale, care rezult? din sau în orice fel sunt legate de oricare dintre urm?toarele (inclusiv ca urmare a activit??ilor dvs. directe pe website sau a celor efectuate în numele dvs.):

(a) înc?rcarea de material de c?tre dvs., accesarea sau utilizarea site-ului web;

(b) înc?lcarea sau presupusa înc?lcare a acestor Termeni de utilizare;

(c) înc?lcarea drepturilor ter?ilor, inclusiv, f?r? a se limita la, înc?lcarea a oric?rui drept de proprietate intelectual?, publicitate, confiden?ialitate, proprietate sau drept la o via?? privat?;

(d) înc?lcarea oric?ror legi, reguli, reglement?ri, coduri, statute, ordonan?e sau ordine ale oric?rei autorit??i guvernamentale ?i cvasi-guvernamentale, incluzând, f?r? limitare la, toate autorit??ile de reglementare, administrative ?i legislative; sau

(e) orice denaturare f?cut? de dvs. a con?inutului website-ului

14.2 Ve?i coopera pe deplin cand sunte?i solicitat de noi în ap?rarea oric?rei reclama?ii. Ne rezerv?m dreptul de a ne asuma ap?rarea exclusiv? ?i controlul oric?rei chestiuni supuse desp?gubirii de c?tre dvs.

15. Repudieri

15.1 Website-ul este furnizat în baza principiilor ?EXACT CUM A FOST CREAT?, ?când este disponibil? ?i ?cu toate defectele aferente?. În m?sura În care acest lucru este permis de lege, nu facem nicio declara?ie sau garan?ie sau nici o confirmare de orice fel, expres? sau implicit?, cu privire la:

(a) serviciul;

(b) con?inutul website-ului;

(c) con?inutul utilizatorilor; sau

(d) securitatea asociat? cu transmiterea de informa?ii c?tre webSite.

În plus, repudiem toate garan?iile, exprese sau implicite, inclusiv, dar f?r? a se limita la, garan?iile de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, de inexisten?? a unei contrafaceri, de titlu, de integrare cu orice sistem ?i de siguran?? Împotriva viru?ilor.

15.2 Nu reprezent?m sau garant?m faptul c? serviciile vor fi f?r? erori sau neÎntrerupte, c? defectele vor fi corectate sau c? serviciul sau serverul care face serviciul disponibil este lipsit de componente d?un?toare, inclusiv, ?i f?r? limitare LA, viru?i. Nu facem nici o declara?ie sau garan?ie c? informa?iile (inclusiv orice instruc?iuni) despre serviciI sunt corecte, complete sau utile. Accepta?i faptul c? utilizarea de c?tre dvs. a WEBsite-ului se realizeaz? prin riscul asumat de c?tre dvs. Nu garant?m c? utilizarea DE C?TRE dvs. a WEBsite-ului este legal? În orice jurisdic?ie special? ?i repudiem În mod expres astfel de garan?ii. Anumite jurisdic?ii limiteaz? sau nu permit renun?area la garan?ii implicite sau la alte garan?ii, astfel ÎncÂt excluderea de r?spundere de mai sus nu vi se aplic? În m?sura În care legea respectiv? este valabil? pentru dvs. ?i pentru ace?ti termeni de utilizare.

15.3 Prin accesarea sau utilizarea WEBsite-ului, reprezenta?i ?i confirma?i faptul c? activit??ile dvs. sunt legale în fiecare jurisdic?ie în care accesa?i sau utiliza?i acest serviciu.

15.4 Nu sus?inem nici un con?inut de pe acest site ?i În mod expres neg?m orice responsabilitate sau responsabilitate fa?? de orice persoan? sau entitate pentru orice pierdere, daun? (real?, punitiv? sau alt tip de daun?), prejudiciu, revendicare, r?spundere sau altele de orice natur? bazat? pe sau rezultat? din orice con?inut afi?at pe acest site.

16. Restric?ii de vârst? privind utilizarea site-ului nostru

16.1 Website-ul nostru ?i toate produsele sau serviciile disponibile pe sau prin intermediul site-ului web nu sunt destinate utiliz?rii de c?tre persoane cu vârsta sub 18 ani.

16.2 Dac? ave?i vârsta sub 18 ani, trebuie s? nu utiliza?i site-ul nostru, s? achizi?iona?i sau s? Încerca?i s? cump?ra?i vreunul dintre produsele sau serviciile noastre sau s? NE furniza?i orice informa?ii despre dvs. sau despre oricine altcineva.

16.3 Nu prelucram inten?ionat date despre orice persoan? care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

17. Legea ?i jurisdic?ia

17.1 Ace?ti termeni de utilizare, toate documentele la care se refer? ?i eventualele litigii ap?rute din sau în leg?tur? cu acestea sau orice alte documente la care se refer?, fie contractuale sau necontractuale, vor fi guvernate ?i interpretate în conformitate cu legea din România.

17.2 Instan?ele din România au competen?a exclusiv? asupra oric?rei reclama?ii sau a litigiilor care decurg din sau în leg?tur? cu ace?ti termeni de utilizare ?i orice documente la care fac referire

Acord privind con?inutul utilizatorilor

Acest acord cu privire la con?inutul utilizatorilor stabile?te termenii care se aplic? pentru dvs. atunci când utiliza?i func?iile interactive pe website-ul nostru, www.digiquery.com. Când face?i click pentru a accepta acest Acord privind con?inutul utilizatorilor, sunte?i de acord s? respecta?i termenii s?i în plus fa?? de termenii ?i condi?iile noastre de utilizare ale website-ului, sunte?i de acord c? informa?iile dvs. vor fi prelucrate în conformitate cu politica noastr? de confiden?ialitate ?i c? vom utiliza cookie-uri ?i tehnologii similare în conformitate cu politica noastr? privind cookie-urile.

Acest Acord privind con?inutul utilizatorilor este valabil începând cu data de 8.10.2018.

Citi?i cu aten?ie acest Acord privind con?inutul utilizatorilor. V? recomand?m s? imprima?i o copie a acestui Acord privind con?inutul de utilizator pentru arhiva dvs., precum ?i orice versiuni viitoare ale acestuia, deoarece o vom actualiza periodic în func?ie de nevoie.

În cazul în care, din orice motiv, nu sunte?i de acord cu acest Acord privind con?inutul utilizatorilor sau nu dori?i s? fi?i subiect al unui sau de al tuturor termenilor s?i, nu trebuie s? face?i click pe acordul cu acest Acord privind con?inutul utilizatorilor ?i nu trebuie s? accesa?i sau s? utiliza?i func?iile interactive ale site-ului nostru, publica?i link-ul c?tre site-ul nostru, contacta?i al?i utilizatori ai site-ului nostru sau înc?rca?i orice con?inut pe site-ul nostru.

Cuprins

1. Bazele acordului

1.1 Acest Acord privind con?inutul utilizatorilor, în afar? de Termenii ?i condi?iile noastre, stabile?te termenii ?i condi?iile care se aplic? pentru dvs. atunci când accesa?i orice caracteristici interactive ale site-ului nostru, înc?rca?i con?inut pe site-ul nostru, interac?iona?i cu al?i utilizatori ai site-ului nostru sau înc?rca?i linkuri pe site-ul nostru.

1.2 Când face?i click pentru a accepta acest Acord privind con?inutul utilizatorilor, sunte?i de acord s? respecta?i termenii stabili?i în acest document.

2. Varia?ii ale acestui Acord de con?inut al utilizatorilor

2.1 Este posibil s? modific?m periodic termenii acestui Acord privind con?inutul utilizatorilor:

(a) pentru a reflecta orice schimb?ri în modul în care ne desf??ur?m afacerea;

(b) pentru a lua în considerare orice modific?ri pe care le facem pe site-ul nostru, inclusiv, si f?r? limitare la, orice noi caracteristici sau func?ionalit??i pe care le furniz?m, orice ajust?ri ale mijloacelor prin care v? furniz?m notific?ri sau orice modific?ri aduse con?inutului, scopului sau disponibilit??ii a site-ului web; sau

(c) pentru a ne asigura c? documenta?ia noastr? respect? ?i va respecta toate legile, reglement?rile ?i îndrum?rile actuale ?i viitoare aplicabile.

2.2 Continuând s? accesa?i site-ul nostru web dup? ce am actualizat acest Acord privind con?inutul de utilizatori, sunte?i de acord s? urma?i versiunea actualizat?.

2.3 Trebuie s? verifica?i acest Acord privind con?inutul utilizatorilor de fiecare dat? când accesa?i site-ul nostru web pentru a v? asigura c? sunte?i la curent cu termenii ?i condi?iile care se aplic? în momentul respectiv.

2.4 În cazul în care acest lucru este cerut de lege, v? vom informa cu privire la orice schimb?ri pe care le facem la acest Acord privind con?inutul utilizatorilor prin publicarea unui anun? pe site-ul nostru. În cazul în care modific?m acest Acord privind con?inutul utilizatorilor, vom publica versiunea actualizat? pe site-ul nostru cu o nou? dat? efectiv? indicat? la începutul acestuia.

2.5 Data la care a fost modificat ultima dat? acest Acord privind con?inutul utilizatorilor este prezentat? în partea superioar? a documentului ?i este descris? ca ?data efectiv?? a documentului.

3. Con?inutul înc?rcat pe website-ul nostru

3.1 Când utiliza?i orice func?ie sau func?ie interactiv? pe website-ul nostru, care v? permite s? înc?rca?i con?inut pe acesta, orice con?inut pe care îl înc?rca?i trebuie:

(a) s? precizeze cu exactitate faptele relatate;

(b) s? exprime opiniile numai atunci când ?i în m?sura în care acestea sunt într-adev?r sus?inute de dvs. ?i trebuie s? men?iona?i ?i persoana c?reia îi apar?in aceste opinii;

(c) respecte toate legile ?i reglement?rile aplicabile în Romania, ?i din orice ?ar? din care înc?rca?i con?inutul ?i orice alte legi aplicabile; ?i

(d) s? nu constituie un con?inut interzis (descris mai jos în clauza 6 (Con?inut interzis)).

3.2 Pute?i s? v? înc?rca?i propriile informa?ii confiden?iale pe website-ul nostru, dar orice informa?ii confiden?iale pe care le înc?rca?i vor fi f?cute publice ?i neconfiden?iale prin înc?rcarea acestora. Nu garant?m c? orice con?inut înc?rcat de dvs. va fi tratat ca fiind confiden?ial, ?i neg?m orice responsabilitate pentru p?strarea confiden?ialit??ii oric?rui astfel de con?inut înc?rcat. Este interzis? înc?rcarea de informa?ii confiden?iale care apar?in unei alte persoane. Orice con?inut pe care îl publica?i pe website-ul nostru va fi tratat ca neconfiden?ial.

3.3 Nu suntem responsabili pentru securizarea sau backup-ul (copierea de siguran??) oric?ror date sau con?inut înc?rcate de dvs. ?i nu suntem responsabili pentru orice pierdere sau corup?ie a acestor date sau con?inut. Dac? nu dori?i s? pierde?i con?inut înc?rcat de dvs., trebuie s? efectua?i o copie de rezerv? ?i s? v? proteja?i un astfel de con?inut în mod independent.

3.4 Ve?i fi singurul responsabil pentru con?inutul pe care îl publica?i pe website-ul nostru ?i pentru consecin?ele înc?rc?rii sau public?rii acestuia. În leg?tur? cu înc?rc?rile dvs. ?i orice con?inut afi?at, prezentat, încorporat sau care apare în acesta sau în leg?tur? cu acesta, declara?i ?i garanta?i c?:

(a) sunte?i proprietarii tuturor drepturilor de autor ?i a altor drepturi de proprietate intelectual? legat? de con?inutul înc?rcat de dvs.; sau

(b) sunte?i autorizat în mod legal de c?tre proprietarul drepturilor de autor sau de alte drepturi de proprietate intelectual? în leg?tur? cu con?inutul pe care îl înc?rca?i pentru a utiliza acel con?inut ?i pentru a distribui acel con?inut pe sau prin intermediul site-urilor ter?e (inclusiv pe sau prin site-ul nostru) din domeniul public pe baz? neconfiden?ial? ?i acorda?i licen?a descris? în clauza 4.2 (Drepturi pe care le acorda?i în leg?tur? cu con?inutul înc?rcat pe site-ul nostru) pentru ?i în numele proprietarului dreptului de autor.

3.5. Mai mult, garanta?i c? utilizarea ?i/sau publicarea oric?rui con?inut pe site-ul nostru nu încalc? ?i nu va înc?lca drepturile de autor, marc? comercial?, secrete comerciale, drepturile sau confiden?ialitatea sau publicitatea sau alte drepturi de proprietate intelectual? sau drepturile personale ale oric?rei persoane sau entitate.

3.6 Dac? de?ine?i drepturile de autor pentru orice fotografie, video sau alt material care apare pe site-ul nostru ?i considera?i c? apari?ia sa pe site-ul nostru încalc? drepturile de autor, v? rug?m s? ne anun?a?i prin e-mail la adresa [email protected]. Dac? nu sunte?i sigur(?) dac? utilizarea con?inutului pe care îl raporta?i v? încalc? drepturile legale, pute?i c?uta îndrumare juridic?. Re?ine?i c? trimiterea de rapoarte în?el?toare inten?ionate de înc?lcare ale acestor drepturi poate fi pedepsit? în conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

4. Drepturile pe care le acorda?i în leg?tur? cu con?inutul înc?rcat pe website-ul nostru

4.1 În orice moment, ve?i r?mâne proprietarul tuturor drepturilor de autor asupra con?inutului înc?rcat de dvs., cu excep?ia cazului în care drepturile de autor asupra unui asemenea con?inut sunt de?inute de o alt? persoan? decât dvs., caz în care acea persoan? va p?stra dreptul de proprietate asupra con?inutului.

4.2 Prin înc?rcarea con?inutului pe site-ul nostru, ne acorda?i o licen?? perpetu?, permanent?, irevocabil?, f?r? redeven?e, pentru a utiliza, copia, adapta, modifica, reproduce, procesa, transmite prin orice mijloace, c?tre orice persoan?, pentru orice scop legal con?inutul publicat de dvs. Acest lucru înseamn? c? orice con?inut pe care îl înc?rca?i pe internet prin intermediul website-ului nostru este public ?i poate fi distribuit oriunde de oricine, inclusiv de alte persoane decât noi ?i de cei c?rora le-am acordat dreptul de redistribuire.

4.3 Acorda?i fiec?rui utilizator al site-ului o licen?? neexclusiv? pentru a accesa con?inutul pe care îl înc?rca?i prin intermediul website-ului ?i pentru a utiliza, copia, reproduce, distribui ?i afi?a con?inut permis de func?iile website-ului ?i de acest Acord privind con?inutul utilizatorilor.

4.4 Renun?a?i la orice revendic?ri pe care le-a?i avut pe baza oric?rei utiliz?ri a con?inutului pe care îl înc?rca?i sau a lucr?rilor derivate din acesta, inclusiv (f?r? a se limita la) revendic?ri pentru înc?lcare, atingere sau deturnare a drepturilor de proprietate intelectual? sau a drepturilor personale.

5. Utiliz?ri interzise ale website-ului nostru

Trebuie s? utiliza?i site-ul nostru numai în scopuri legale ?i în conformitate cu acest Acord privind con?inutul de utilizator. Este interzis? utilizarea site-ului nostru:

(a) pentru înc?rcarea, g?zduirea sau transmiterea de viru?i, programe malware, adware, spyware, worms, Trojan horses, loggers, bombe logice sau alte programe sau coduri d?un?toare care ar putea afecta negativ utilizarea sau operarea site-ul web, hardware-ul sau sistemele noastre sau computerele, tabletele, telefoanele sau alte dispozitive ale oric?ror utilizatori sau alte p?r?i ter?e, sau s? înc?rca?i orice con?inut sau materiale care con?in acelea?i tip de programe sau date men?ionate anterior;

(b) pentru efectuarea oric?rei publicit??i nesolicitate sau neautorizate sau contactarea in scopurile de marketing direct sau indirect a oric?rei persoane prin orice mijloace sau transmiterea în orice mod a mesajelor de tip spam, comunicarea sau comercializarea de m?rfuri, servicii sau afaceri neautorizate de noi;

(c) pentru orice scop ilegal (care încalc? în orice fel legile sau reglement?rile aplicabile, locale, na?ionale sau interna?ionale);

(d) pentru orice scop fraudulos;

(e) pentru a contacta, prejudicia sau a încerca prin orice modalitate s? aduc? prejudicii copiilor; sau

(f) în orice mod sau pentru orice scop care încalc? acest Acord privind con?inutul de utilizator sau termenii oric?rui alt document men?ionat în acesta.

6. Con?inut interzis

Este interzis? înc?rcarea oric?rui con?inut pe website-ul nostru sau înc?rcarea pe website-ul nostru a oric?rui link c?tre site-uri ter?e care con?in con?inut care intr? în una sau mai multe dintre urm?toarele categorii (Con?inut interzis):

(a) con?ine informa?ii confiden?iale care apar?in oric?rei alte persoane, cu excep?ia cazului în care ave?i autoriza?ia obligatorie din punct de vedere legal a unei astfel de persoane de a publica acel con?inut pe website-ul nostru;

(b) con?ine orice publicitate sau promo?ii referitoare la orice alt? afacere sau care ofer? o leg?tur? cu orice alt? afacere, f?r? consim??mântul nostru prealabil scris;

(c) este necinstit, în?el?tor, inexact sau neadev?rat;

(d) prezint? în mod eronat identitatea, statutul sau orice afiliere pe care o ave?i cu orice ter?? parte;

(e) întruchipeaz? orice alt? persoan? sau organiza?ie;

(f) reprezint? sau sugereaz? c? acel con?inut este furnizat de noi sau reflect? opiniile, pozi?iile, activit??ile sau afacerile noastre;

(g) con?ine orice cuvânt care este profan, este jignitor, obscen, urât sau agresiv, amenin??tor, abuziv, h?r?uitor sau r?u inten?ionat fa?? de orice persoan? sau este posibil s? provoace anxietate, suferin??, nemul?umire sau sup?rare sau care promoveaz? violen?a, ura, agresiunea;

(h) este în vreun fel discriminatoriu fa?? de orice persoan? sau clas? de persoane din cauza na?ionalit??ii, rasei, sexului, vârstei, religiei, dizabilit??ii, orient?rii sexuale sau oric?rei alte caracteristici sau motive care pot constitui o discriminare ilegal? în temeiul Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;

(i) încalc? orice drepturi de proprietate intelectual? ale oric?rei alte persoane, inclusiv, f?r? limitare, drepturi de autor, drepturi ale m?rcilor comerciale;

(j) încalc? orice obliga?ie legal? fa?? de oricare alt? persoan?;

(k) încalc? termenii oric?rui contract fa?? de oricare alt? persoane;

(l) contravine termenilor oric?rui ordin judec?toresc;

(m) este def?im?tor, dispre?uitor, nepoliticos sau insult?tor fa?? de orice persoan? sau organiza?ie, sau de natura a afecta reputa?ia oric?rei persoane sau organiza?ii;

(n) con?ine, subliniaz? sau descrie orice material explicit sexual sau care redirec?ioneaz? utilizatorii c?tre astfel de con?inut;

(o) incit?, încurajeaz?, promoveaz? sau sus?ine orice activitate ilegal? sau ajut? pe oricine în comiterea, planificarea sau desf??urarea oric?rei activit??i ilegale; sau

(p) con?ine o declara?ie susceptibil? de a fi în?eleas? de unii sau de to?i membrii publicului c?rora li se public?, ca o încurajare direct? sau indirect? sau stimuleaz? comiterea, preg?tirea sau instigarea actelor de ur?, violen?? sau terorism.

7. Ac?iunile pe care le putem lua în leg?tur? cu con?inutul publicat de c?tre utilizatori

7.1 Ne rezerv?m dreptul de a lua orice ac?iune pe care o consider?m potrivit? pentru orice înc?lcare suspectat? sau real? a acestui Acord privind con?inutul utilizatorilor. Astfel de ac?iuni pot include:

(a) emiterea unui avertisment cu privire la nerespectarea termenilor acestui Acord privind con?inutul utilizatorilor;

(b) suspendarea sau încetarea, f?r? notificare, a dreptului dumneavoastr? de a utiliza site-ul nostru;

(c) modificarea sau eliminarea oric?rui con?inut înc?rcat de dvs.;

(d) divulgarea identit??ii dvs. unei p?r?i ter?e în cazul în care acea parte ter?? (sau reprezentantul acesteia) realizeaz? o plângere în leg?tur? cu con?inutul înc?rcat de dvs., iar acest con?inut încalc? drepturile sale, drepturile de proprietate intelectual? ale altor persoane, confiden?ialitatea sau orice alte drepturi;

(e) divulgarea identit??ii dvs., a oric?rui con?inut înc?rcat de dvs. ?i a oric?rei alte informa?ii relevante c?tre poli?ie sau orice alt? autoritate de aplicare a legii, în cazul în care consider?m c? aceasta este rezonabil?, necesar? sau solicitat? în alt mod sau permis? de lege;

(f) ini?ierea unei ac?iuni în justi?ie împotriva dvs. pentru toate cheltuielile pe care le suport?m din cauza înc?lc?rii de c?tre dvs. a acestui Acord privind con?inutul de utilizator; sau

(g) orice alt? ac?iune sau ac?iune suplimentar? pe care o consider?m potrivit? în aceste circumstan?e.

7.2. Ne asigura?i ?i ne desp?gubi?i de toate crean?ele, datoriile, daunele, pierderile (inclusiv, ?i f?r? limitare la, pierderea profitului, reputa?iei sau fondului comercial ?i orice alte pierderi indirecte, penalit??i, costuri pe baza unei desp?gubiri depline) ?i cheltuielile suportate sau suferite de noi în leg?tur? cu orice înc?lcare de c?tre dvs. a acestui acord de con?inut al utilizatorilor sau a condi?iilor noastre de utilizare sau al oric?rui alt document men?ionat în acest Acord.

7.3 Nu vom avea nicio r?spundere fa?? de dvs. pentru consecin?ele oric?ror ac?iuni pe care le lu?m ca r?spuns la orice nerespectare de c?tre dvs. a termenilor acestui acord privind con?inutul utilizatorilor, a condi?iilor de utilizare a website-ului nostru sau a oric?ror altor documente, legi sau reglement?ri care guverneaz? utilizarea dvs. de a site-ului nostru.

8. Nu ne asum?m responsabilitatea pentru con?inutul generat de utilizator

Anumite p?r?i ale site-ului nostru pot avea con?inut ?i materiale care au fost înc?rcate de al?i utilizatori. Orice astfel de con?inut este de?inut sau licen?iat de utilizatorii care au înc?rcat materialul sau de?inut de alte p?r?i ter?e ?i nu a fost aprobat de noi. Nu facem nicio declara?ie ?i nu furniz?m nicio garan?ie în ceea ce prive?te con?inutul generat de utilizatori ?i nu avem nicio obliga?ie de a monitoriza sau de a revizui orice astfel de con?inut. Orice opinii sau opinii exprimate în orice con?inut generat de utilizatori pot descrie opiniile utilizatorilor care au înc?rcat-o ?i/sau punctele de vedere ale unor p?r?i ter?e ?i nu opiniile, pozi?iile sau valorile proprii. Prin urmare, nu sus?inem nici un fel de opinii sau recomand?ri exprimate în con?inutul generat de utilizatori.

9. Viru?i ?i alte tipuri de con?inut d?un?tor

9.1 Trebuie s? v? asigura?i c? ave?i la dispozi?ie o protec?ie antivirus actualizat? ?i eficient? pe computerul dvs. sau pe dispozitivul de navigare pe care îl utiliza?i pentru a accesa site-ul nostru web.

9.2 Este interzis s? înc?rca?i sau s? introduce?i pe site-ul nostru orice fel de viru?i, programe malware, spyware, adware, Trojan horses, viermi, bombe logice, bombe de timp, keyloggere sau alte programe sau coduri care sunt d?un?toare sau r?u inten?ionate.

9.3 Este interzis s? utiliza?i ?fie dvs., fie împreun? cu o parte ter??, orice software sau tehnologie pentru a încerca s? ob?ine?i acces neautorizat la site-ul nostru, serverele, sistemele, hardware-ul, software-ul sau datele noastre.

9.4 Este interzis s? efectua?i orice fel de atac de tip refuz al serviciului (denial of service) pe site-ul nostru.

9.5 Este interzis s? efectua?i orice ac?iune care : care ar avea ca scop accesarea ilegala a unui sistem informatic.

9.6 Este posibil s? raport?m orice înc?lcare sau presupus? înc?lcare a acestei clauze 9 (viru?i ?i alt con?inut d?un?tor) autorit??ilor competente ?i v? putem dezv?lui identitatea acestora.

10.1 Nu suntem responsabili pentru con?inutul website-urilor accesibile prin intermediul vreunui link (link-uri) de pe site-ul nostru. Tot con?inutul de pe website-urile ale unor p?r?i ter?e este în afara controlului nostru ?i nu garantam c? un astfel de con?inut este legal, potrivit sau corect.

10.2 Orice site web al unei ter?e p?r?i accesibil printr-un link de pe site-ul nostru poate colecta ?i procesa informa?ii despre dvs. Nu suntem r?spunz?tori pentru nici o activitate de prelucrare a datelor efectuat? de vreun site web al unei p?r?i ter?e publicat pe site-ul nostru sau de modul în care aceste ter?e p?r?i pot utiliza informa?iile dvs. ?i declin?m orice r?spundere cu privire la acestea. Trebuie s? verifica?i politica de confiden?ialitate a unei astfel de p?r?i ter?e pentru a stabili modul în care pot utiliza informa?iile despre dvs. înainte de a v? decide s? utiliza?i site-ul web ?i caracteristicile acestuia.

11.1 În cazul în care a?i ob?inut consim??mântul de a publica link-ul c?tre site-ul nostru:

(a) Pute?i furniza link-uri c?tre site-ul nostru pe alte site-uri web de?inute de dvs., cu condi?ia ca aceste site-uri web ?i utilizarea oric?ror leg?turi c?tre site-ul nostru s? respecte ace?ti Termeni de utilizare;

(b) Ori de câte ori trimite?i un link c?tre site-ul nostru pe orice alt site, sunte?i de acord c? ve?i face acest lucru într-o manier? adecvat? ?i nu în vreun fel def?im?tor sau dispre?uitor fa?? de noi, care s? prejudicieze afacerea noastr?; ?i

(c) Nu v? ve?i conecta?i la site-ul nostru pentru a sugera orice form? de joint-venture, parteneriat, colaborare, afiliere, rela?ie de afaceri, sau aprobare în leg?tur? cu noi în cazul în care nu exist? aceast? leg?tur? ?i în caz contrar, f?r? a ob?ine în prealabil un consim??mânt scris din partea noastr?.

11.2 Este posibil s? ne retragem permisiunea de a publica link-uri c?tre website-ul nostru în orice moment. În cazul în care retragem permisiunea de a publica link-uri c?tre site-ul nostru ?i v? inform?m despre acest lucru, trebuie s? elimina?i sau s? ?terge?i cât mai curând posibil orice link c?tre website-ul nostru.

12. Conflicte

Termenii acestui Acord privind con?inutul utilizatorilor prevaleaz? asupra oric?ror altor termeni care pot intra în conflict cu acestea, inclusiv termenii din Termenii ?i condi?iile noastre, Politica de confiden?ialitate sau Politica de cookie-uri.

13. Reziliere

În cazul în care un termen al acestui Acord privind con?inutul utilizatorilor este g?sit de c?tre o instan?? competent? ca fiind nul, nevalid, ilegal, inaplicabil sau f?r? caracter obligatoriu, acesta va fi modificat în m?sura minim? necesar? pentru a face respectivul termen valabil si legal. În cazul în care nu este posibil? o astfel de modificare a termenului, acesta va fi ?ters din prezentul Acord privind con?inutul utilizatorilor. În cazul în care un termen este invalid doar din cauza unei clauze par?iale, sub-clauze sau a unei p?r?i a unei clauze, iar o astfel de modificare nu este de natur? s? remedieze defectul, termenul par?ial defect, subclauza sau dispozi?ie par?ial?, prevederea se consider? eliminat? sau nescris?. Renun?area la orice termen sau termen par?ial, sub-clauz? sau dispozi?ie par?ial? în conformitate cu aceast? clauz? nu va afecta valabilitatea restului acestui Acord cu privire la con?inutul utilizatorilor sau a oric?rui alt termen con?inut în acesta.

14. Cesiune

14.1 Avem dreptul de a atribui, de a transfera sau de a cesiona, în orice mod, oricare dintre drepturile ?i obliga?iile noastre din cadrul acestui Acord privind con?inutul utilizatorilor. S-ar putea s? trebuiasc? s? facem acest lucru, de exemplu, dac? vindem o parte sau toat? afacerea noastr?, pentru a ob?ine credit de la o parte ter??, dac? angaj?m subcontractan?i. În cazul în care atribuim, transfer?m sau cesion?m în alt mod drepturile ?i obliga?iile noastre din cadrul acestui Acord privind con?inutul utilizatorilor, vom încerca s? v? inform?m despre o astfel de ac?iune.

14.2 Nu sunte?i autorizat s? transfera?i niciunul dintre drepturile ?i obliga?iile care decurg din acest Acord de utilizare a con?inutului.

15. Renun?are

Orice nerealizare sau întârziere de c?tre noi în exercitarea oric?ruia dintre drepturile sau ac?iuni pe care le putem avea în temeiul acestui Acord privind con?inutul utilizatorilor sau în alt mod, nu va constitui o renun?are la aceste drepturi sau mijloace de ac?iune. Orice exercitare a drepturilor noastre ?i a mijloacelor de ac?iune în temeiul acestui Acord de utilizare a con?inutului sau în alt mod nu ne va limita în nici un fel la exercitarea în continuare a acelora?i drepturi sau mijloace de ac?iune.

16. Drepturile ter?ilor

Cu excep?ia celor prev?zute în mod expres în acest Acord privind con?inutul utilizatorilor, nicio alt? persoan?, exceptand partile mentionate in acest acord, nu va avea drepturi sau mijloace de ac?iune.

17. Rezervarea drepturilor

Drepturile ?i mijloace de ac?iune care decurg din acest Acord privind con?inutul utilizatorilor sunt aplicabile suplimentar celor prevazute de lege.

18. Legea ?i jurisdic?ia

18.1 Acest Acord privind con?inutul utilizatorilor, toate documentele la care se refer? ?i orice litigii ap?rute din sau în leg?tur? cu aceasta, fie c? sunt sau nu contractuale, vor fi guvernate ?i interpretate în conformitate cu legisla?ia romana.

18.2 Instan?ele din Romania au jurisdic?ie exclusiv? asupra oric?rei reclama?ii sau litigiilor care decurg din sau în leg?tur? cu acest Acord privind con?inutul utilizatorilor sau cu orice alte documente men?ionate în acesta.

ro_RO